23/12/2015

Εγγυησεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο κάθε χρήστης ηλεκτρονικής συσκευής ή μηχανήματος της Transcom – Teligence πρέπει να έχει υπόψη του οτι:

 1. Οι αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος καταστρέφουν σταδιακά ή απότομα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των συσκευών και επομένως είναι απαραίτητη η προστασία τους απο αυτές τις μεταβολές.
 2. Οι αυξομειώσεις της τάσης και διάφορες άλλες διαταραχές στη ρευματοδότηση οφείλονται σε πολλούς και διάφορους λόγους. Ο σοβαρότερος όλων  είναι οι ηλεκτρικές εκκενώσεις της ατμόσφαιρας, που  προκαλούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία  δημιουργούν υπερτάσεις σε καλώδια ρευματοδοτησης ή και τηλεφωνικά τα οποία συνδέονται με την συσκευή. Επίσης σοβαρός λόγος είναι οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, η παράλληλη λειτουργία ιδίως η έναρξη ή παύση της λειτουργίας άλλων ηλεκτρικών μηχανημάτων π.χ. ανελκυστήρες στο ίδιο δίκτυο, ηλεκτρομαγνητικά πεδία απο άλλες συσκευές που βρίσκονται σε κοντική απόσταση κ.α. Η αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών μέσω της προστασίας των ηλεκτρονικών συσκευών είναι αναγκαία.
 3. Οι ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να γειώνονται σε πιστοποιημένη γείωση.
 4. Η θερμοκρασία και υγρασία στον χώρο λειτουργίας των ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλα επίπεδα όπως περιγράφεται παρακάτω.
 5. Η προστασία του μηχανήματος απο κακόβουλη χρήση ή επιθέσεις εγκληματιών απο τον κυβερνοχώρο κλπ. είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του ο οποίος πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του δικτύου του.
 6. Τα μηχανήματα που αγοράζονται απο επιχειρήσεις καλύπτονται απο περιορισμένη εγγύηση ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας συμφωνείται γραπτά.
 7. Εγγύηση υπάρχει μόνο όταν ο εξοπλισμός εργάζεται σε σωστές και κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας όπως περιγράφονται παρακάτω.
 8. Η εγγύηση παύει να ισχύει εφόσον ο εξοπλισμός δέν λειτουργεί κάτω απο τις σωστές συνθήκες εργασίας όπως περιγράφονται παρακάτω
 9. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης για αντικείμενα που χρησιμοποιούνται επαγγελματικά, είναι 12 μήνες.
 10. Οι Τηλεφωνικές συσκευές (τηλέφωνα-handsets) δεν καλυπτονται απο κανενός είδους εγγύηση
 11. Η εγγύηση καλής λειτουργίας σε κάθε μηχάνημα παύει εφόσον επεμβαίνουν στα υποστηριζόμενα μηχανήματα άτομα που δεν ανήκουν στην TRANSCOM ή που δέν έχουν εξουσιοδοτηθεί απο αυτήν.
 12. Η εταιρεία παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και είναι υπεύθυνη για την απόδοση των μηχανημάτων μόνο εάν είναι ο αποκλειστικός και μόνος κάτοχος των κωδικών διαχειρισης των μηχανημάτων και ταυτόχρονα ο μόνος διαχειριστής τους.
 13. Εάν ζητηθούν απο τον ιδιοκτήτη οι κωδικοί διαχειριστή των μηχανημάτων, θα του σταλούν με συστημένη επιστολή. Η παραλαβή τους απο τον ιδιοκτήτη, συνεπάγεται αυτόματα την παύση της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά και τα ακόλουθα:

Για να εργάζεται σωστά ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να είναι καλά στερεωμένος σε χώρο με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας και προστατευμένος ωστε να μην επεμβαίνουν σε αυτόν μη εξουσιοδοτημένα απο την TRANSCOM πρόσωπα. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί στον εξοπλισμό σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, να υπάρχει πιστοποιημένη γείωση και περιβάλον κατάλληλο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως περιγράφεται παρακάτω.

Οι σωστές συνθήκες λειτουργίας περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και είναι απολύτως απαραίτητες για την προβλεπόμενη προστασία των μηχανημάτων και για την παροχή της εγγύησης.

Η εταιρεία μας, εφόσον διαπιστώσει οτι τα μηχανήματα είναι σωστά προστατευμένα στον χώρο λειτουργίας τους, μπορεί να προσφέρει περιορισμένη εγγύηση καλής λειτουργίας. Η διάρκεια αυτής της περιορισμένης εγγύησης καθορίζεται απο την TRANSCOM ανάλογα με την χρήση  και  μπορεί να  διαρκεί απο 6 μήνες για το λογισμικό και 6 μήνες για τα μηχανικά τους μέρη μέχρι 12 μήνες για αμφότερα. Η έναρξη ισχύος της εγγύησης ορίζεται να είναι η ημερομηνία παράδοσής του στον χώρο του αγοραστή, όπως αυτή εμφανίζεται στο αντίστοιχο δελτίο αποστολής ή στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Σε περίπτωση ύπαρξης συμβολαίου συντήρησης η διάρκεια ισχύος της περιορισμένης εγγύησης μπορεί να συμφωνηθεί ωστε να είναι ίση με την διάρκεια του συμβολαίου συντήρησης. Η «περιορισμένη εγγύηση καλής λειτουργίας» είναι γραπτή και ορισμένη και πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τον εξοπλισμό που αφορά.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας TRANSCOM που προσφέρει την «περιορισμένη εγγύηση καλής λειτουργίας» περιορίζονται αποκλειστικά και μόνον στην αντικατάσταση των μερών του εξοπλισμού που θα αποδειχθούν ελαττωματικά καθώς και στην εργασία που απαιτείται για να αντικατασταθούν. Η μεταφορά του εξοπλισμού στον χώρο της TRANSCOM προκειμένου να επισκευαστεί και τα κόστη των εργασιών αποξήλωσης και επανατοποθέτησης επιβαρύνουν τον αγοραστή. Τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της περιορισμένης εγγύησης καλής λειτουργίας όσο και καθ όλη την διάρκεια χρήσης του εν λόγω εξοπλισμού, όλες οι εργασίες που τυχόν θα πραγματοποιήσει η TRANSCOM επί του εξοπλισμού του αγοραστή αμείβονται, πλην των ανωτέρω που αφορούν ελαττωματικά μέρη κατά την περίοδο ισχύος της “περιορισμένης εγγύησης καλής λειτουργίας”. Η επιτόπια επισκευή μηχανήματος εκτελείται εφόσον υπάρχει συμβόλαιο παροχής τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης το οποίο προβλέπει την επιτόπια επισκευή.

Πέραν της αντικατάστασης των μερών του εξοπλισμού που θα αποδειχθούν ελαττωματικά καθώς και της εργασίας που απαιτείται για να αντικατασταθούν με καινούργια, ως ισχύει στην διάρκεια της «περιορισμένης εγγύησης καλής λειτουργίας», δεν γίνεται δεκτή καμμία απαίτηση για άλλες εργασίες ή αντικαταστάσεις ή πρόσκαιρη αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο όσο αυτό επιδιορθώνεται ή για αποκατάσταση οποιωνδήποτε ζημιών που προέκυψαν στον αγοραστή ή σε τρίτους εξαιτίας της λειτουργίας ή της κακής λειτουργίας του εξοπλισμού.

 

Σωστές συνθήκες λειτουργίας

 1. Προστασία του μηχανήματος από πάσης φύσεως ηλεκτρικές διαταραχές

Αυτό εξασφαλίζεται:

 • Με την χρήση ενός εγκεκριμένου τύπου on-line συστήματος σταθερής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο θα μπορεί να στηρίξει το μηχάνημα για λειτουργία τουλάχιστον μία ώρας μετά την διακοπή του ρεύματος ώστε να δοθεί χρόνος να επανέλθει το ρεύμα ή να σβήσει κανονικά το μηχάνημα ο υπεύθυνος ασφαλείας εξοπλισμού του αγοραστή.
 • Με την τοποθέτηση πιστοποιημένων αντιϋπερτασικών-αντικεραυνικών  συσκευών σε όλες τις εισερχόμενες τηλεφωνικές γραμμές καθώς και σε εκείνες τις εσωτερικές γραμμές που οδεύουν έξω του κτιριακού χώρου. Επίσης με την τοποθέτηση πιστοποιημένων αντιϋπερτασικών-αντικεραυνικών  συσκευών στη γραμμή ρευματοδότησης αμέσως πριν τη συσκευή ωστε να μήν παρεμβαλεται άλλη συσκευή.
 • Με την σύνδεση της συσκευής σε πιστοποιημένη γείωση

 

 1. Εξασφάλιση περιβάλλοντος με κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες πρέπει να βρίσκονται εντός των ακολούθων ορίων :
Τυπικές Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας
Ατμοσφαιρικά κριτήρια περιβάλλοντος ΟΡΙΑ λειτουργίας εντός Computer room ΟΡΙΑ λειτουργίας εντός κλιματιζομένου χώρου γραφείων ΟΡΙΑ λειτουργίας εντός μη κλιματιζομένου χώρου γραφείων
Θερμοκρασία 16 έως 32 βαθμοί C 16 έως 32 βαθμοί C 10.0 έως 40.6 βαθμοί C
Σχετική Υγρασία 20 έως 80 % 8 έως 80 % 8 έως 80 %
Μέγιστη θερμοκρασία “wet bulb” 23 βαθμοί C 23 βαθμοί C 27.0 βαθμοί C

 

Ακόμα, για την σωστή λειτουργία και καλή απόδοση της συσκευής, πρέπει να υπάρχει καλό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων ως εξής:

 • Κατασκευή και λειτουργία πιστοποιημένου δικτύου με πολύ μικρές καθυστερήσεις και με εξασφάλιση προτεραιότητας στα πακέτα μετάδοσης φωνής έναντι των λοιπών πακέτων data.
 • Δίκτυο εξοπλισμένο με τα κατάλληλο Hardware και Software και διαμορφωμένο έτσι ώστε να παρέχει προστασία στον εξοπλισμό από κακόβουλες εξωτερικές ή εσωτερικές επεμβάσεις.
 • Να παραδοθεί στην TRANSCOM κατάλογος με τις επιθυμητές φραγές κλήσεων ώστε να τον ενσωματώσει στο σύστημα.

Συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

 • Εφόσον ο εξοπλισμός είναι σωστά προστατευμένος σύμφωνα με τα παραπάνω, η εταιρεία TRANSCOM μπορεί να συνάψει συμβόλαιο συντήρησης με το οποίο θα αναλάβει την υποχρέωση να τον διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας, όπως την ημέρα εγκατάστασής του. Επιπλέον της διατήρησης του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση λειτουργίας, με το συμβόλαιο αυτό προσφέρονται:

Μία ώρα Τηλεσυντήρηση* το μήνα** χωρίς χρέωση.

*με τον όρο «Τηλεσυντήρηση» εννοούμε την παροχή υπηρεσίας συντήρησης μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου.
**η ώρα αυτή αν δεν εκτελεστεί δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.

 1. Λήψη Back-Up κάθε φορά που γίνονται αλλαγές ή τροποποιήσεις ή επεκτάσεις από την εταιρεία μας
 2. Κόστος εργασίας ειδικευμένου προσωπικού 50% του κανονικού που ισχύει αν δεν υπάρχει συμβόλαιο.
 3. Ελάχιστη χρέωση 50% της κανονικής  που ισχύει αν δεν υπάρχει συμβόλαιο.
 4. Αντικατάσταση χωρίς χρέωση, των τμημάτων του εξοπλισμού που θα αποδειχθούν ελαττωματικά εκ κατασκευής και θα αστοχήσουν καθ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου συντήρησης.
 5. Αγορά ανταλλακτικών από την εταιρεία μας με τιμή κατά 25% χαμηλότερη της λιανικής όπως αυτή αναγράφεται στον εν ισχύει τιμοκατάλογο.
 6. Άμεση* ανταπόκριση στην αναγγελία βλάβης
  *Η αμεσότητα αφορά την λήψη του αιτήματος προφορικά, με φαξ ή e-mail και τον προγραμματισμό επίσκεψης ειδικευμένου τεχνικού επί τόπου ή αν είναι εφικτό, μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικής γραμμής.
 7. Αποκατάσταση βλάβης κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των μη εχόντων συμβόλαιο συντήρησης.

Ακόμα, στους κατόχους συμβολαίου συντήρησης, και μετά από ειδική συμφωνία που αποτελεί παράρτημα του συμβολαίου συντήρησης, παρέχεται η δυνατότητα ταχύτατης αντικατάστασης του τηλεφωνικού σας κέντρου ή άλλου ηλεκτρονικού μηχανήματος με άλλο ίδιο ή παρόμοιο, ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες μέχρις ότου αποκατασταθεί η βλάβη.

Ο χρόνος αντικατάστασης του ελαττωματικού τμήματος και αποκατάστασης της βλάβης, εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του απαιτούμενου υλικού και από το πρόγραμμα εργασιών της εταιρείας το οποίο εξαρτάται απο την εξυπηρέτηση των συμβολαίων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της περιορισμένης εγγύησης καλής λειτουργίας όσο και καθ όλη την διάρκεια χρήσης του εν λόγω εξοπλισμού, όλες οι εργασίες επί του εξοπλισμού του αγοραστή αμοίβονται, πλην των ανωτέρω που αφορούν αντικατάσταση ελαττωματικών μερών που θα αστοχήσουν κατά την περίοδο ισχύος της «περιορισμένης εγγύησης καλής λειτουργίας».