Ενοικίαση Τηλεφωνικού Εξοπλισμού

Η Transcom/Teligence προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα ενοικίασης του συνολικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες του. Ο εξοπλισμός τοποθετείται  στον χώρο του πελάτη με ευθύνη της Transcom/Teligence και ελέγχεται και υποστηρίζεται αποκλειστικά απο αυτην.

voip serv

  • Προκαταβάλεται το κόστος εγκατάστασης ρύθμισης και εκπαίδευσης.
  • Το μηνιαίο μίσθωμα των κεντρικών μηχανισμών (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, καταγραφικά συνομιλιών κ.α.) υπολογίζεται, ενδεικτικά,  ως το ενα εξηκοστό της συνολικής αξίας του καινουργούς εξοπλισμού.
  • Το μηνιαίο μίσθωμα του εξοπλισμού χρήστη (τηλεφωνικές συσκευές, ακουστικά κ.α.) είναι το ένα τριακοστό της συνολικής αξίας του καινουργούς εξοπλισμού.
  • Το μηνιαίο μίσθωμα των υπηρεσιών διατήρησης σε καλή λειτουργική κατάσταση και τεχνικής υποστήριξης εμπεριέχεται στο μηνιαίο μίσθωμα
  • Η ελάχιστη διάρκεια του μισθώματος είναι δύο έτη.
  • Ο εξοπλισμός επιλέγεται απο τα διαθέσιμα της Transcom/Teligence ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.