23/12/2015

Υποστήριξη

Η υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία Transcom είναι επιστημονική, άμεση, φιλική και αποτελεσματική.

Παρατηρήσεις:
1. Η Εταιρεία μας δεν δεσμεύει τον πελάτη της σε κανένα πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών. Τα μηχανήματα που διαθέτει είναι απαλλαγμένα απο κάθε είδος λογισμικού ή υλικού που μπορεί παρά τη θέληση του πελάτη να προκαλέσει δέσμευση σε κάποιον πάροχο.

2. Η προστασία των IP τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων και συσκευών απο κακόβουλη χρήση ή απο επιθέσεις εγκληματιών του κυβερνοχώρου, αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη των ιδιοκτητών τους οι οποίοι θα πρέπει ναλαμβάνουν όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσουν την θωράκιση του δικτύου τους εντός του οποίου ευρίσκονται τα IP τηλεπικοινωνιακά και άλλα μηχανήματα.

Εκτός απο την προστασία του δικτύου και την εξασφάλιση της καλής του λειτουργίας, για την καλύτερη υποστήριξη των μηχανημάτων σας, η εταιρεία μας συνιστά την σύναψη συμβολαίου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης υπόδειγμα του οποίου ακολουθεί παρακάτω:

Σημείωση:
Απαγορεύεται η ανατύπωση όλου ή μέρους του κειμένου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της TRANSCOM
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΡΑΝΣΚΟΜ ΕΠΕ ΚΑΙ *********************
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ

I.            ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΤΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

II.            ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

III.            ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Α’. ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΤΡΑΝΣΚΟΜ ΕΠΕ και απαγορεύεται η ανατύπωσή του ή η αντιγραφή μέρους ή όλου του κειμένου.

Η Εταιρεία ΤΡΑΝΣΚΟΜ ΕΠΕ μπορεί να αναφέρεται και ως «υποστηρικτής»
Η Εταιρεία ************* μπορεί να αναφέρεται και ως «πελάτης»

1. Ο εξοπλισμός που ο πελάτης έχει αγοραστεί από την εταιρεία ΤΡΑΝΣΚΟΜ ή από άλλον οίκο και χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς, μπορεί να υποστηριχθεί τεχνικά από την εταιρεία ΤΡΑΝΣΚΟΜ ΕΠΕ κατόπιν γραπτής συμφωνίας η οποία θα περιγράφει με σαφήνεια τα στοιχεία των μερών ή εξαρτημάτων του υποστηριζόμενου εξοπλισμού και μόνο. Για την ακριβή περιγραφή των στοιχείων χρειάζεται για κάθε εξάρτημα ή σύνολο εξαρτημάτων που κατά κοινή παραδοχή των συμβαλλομένων αποτελεί ενιαίο κατασκευαστικά σύνολο π.χ. μηχάνημα FAX, να καταγραφούν: ο κατασκευαστής, το μοντέλο, η MAC address, το είδος και η έκδοση του Software που αφορά το εξάρτημα.

2. Τα Τηλεφωνικά κέντρα περιγράφονται και ως προς τις περιεχόμενες κάρτες καθώς και με τις δυνατότητες και τις άδειες που ο πελάτης διαθέτει.
3. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές περιγράφονται και ως προς τις περιεχόμενες κάρτες και ως προς τα περιεχόμενα Software που ο πελάτης αγόρασε ή κατασκεύασε και ενσωμάτωσε σε αυτούς.
4. Τα δίκτυα περιγράφονται σχεδιαστικά και σημειώνεται το είδος των καλωδίων και των πριζών, οι θέσεις τους, τα στοιχεία των επιμέρους εξαρτημάτων που αποτελούν μέρη του δικτύου, το είδος και το μοντέλο, τον αύξοντα αριθμό και το είδος της εργασίας των συνδεδεμένων εξαρτημάτων. Επίσης περιγράφονται επακριβώς όλες οι εργασίες επάνω σε αυτά και διαμορφώνουν την ροή των δεδομένων όπως VLAN κ.α.

5. Η περιγραφή του εξοπλισμού είναι έργο που εκτελείται από τον πελάτη ή τον υποστηρικτή μόνον μετά από ειδική προς τούτο εντολή του πελάτη και με την συνδρομή του σε όλα τα στάδια. Το έργο αυτό ανήκει στη δεύτερη ενότητα των εργασιών υποστήριξης και ενημερώνεται από τον υποστηρικτή πάντοτε με την συνδρομή του πελάτη και κοστολογείται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης τα και το ωριαίο κόστος απασχόλησης ειδικευμένου προσωπικού. Το κόστος της ώρας απασχόλησης ανά άτομο είναι 50€ πλέον ΦΠΑ.

Β’. ΟΡΙΣΜΟΙ
Η εταιρεία ΤΡΑΝΣΚΟΜ ΕΠΕ μπορεί να αποκαλείται και ως «υποστηρικτής»
Η εταιρεία ************   μπορεί να αποκαλείται και ως «πελάτης»
Τα έργα της ενότητας I. μπορεί να αναφέρονται και ως έργα Ε1
Τα έργα της ενότητας II. μπορεί να αναφέρονται και ως έργα Ε2
Τα έργα της ενότητας III. μπορεί να αναφέρονται και ως έργα Ε3

Γ’. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Πέραν της ΤΡΑΝΣΚΟΜ δεν επιτρέπεται σε κανένα   άλλον να εισέρχεται με κανένα τρόπο στα προγράμματα διαχείρισης του υποστηριζόμενου εξοπλισμού.

2. Η παράδοση των κωδικών διαχείρισης του εξοπλισμού σε άλλον πλην του υποστηρικτή, η τροποποίηση των παραμέτρων ενός εξαρτήματος χωρίς την σύμφωνη γνώμη του υποστηρικτή, η κακή χρήση των εξαρτημάτων ή η διατήρησή τους σε ακατάλληλο χώρο εις τον οποίο δεν εξασφαλίζονται σωστές συνθήκες εργασίας όπως περιγράφονται στην παράγραφο Γ5, ή μη εξασφάλιση σταθερής και αδιατάρακτης τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, η μη εξασφάλιση προστασίας από υπερτάσεις στις γραμμές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή και στις τηλεφωνικές γραμμές και τις γραμμές δικτύου, η χρήση συνδεδεμένου με τον υποστηριζόμενο εξοπλισμό μηχανημάτων τρίτων με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στον υποστηριζόμενο εξοπλισμό, επιφέρει αυτόματα ακύρωση της σύμβασης υποστήριξης.

3. Η σύμβαση υποστήριξης τίθεται αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση σε αδράνεια και θεωρείται ανίσχυρη και ουδεμία απολύτως εργασία εκτελείται από τον υποστηρικτή εάν δεν ισχύει η προϋπόθεση της παραγράφου ΣΤ1.

4. Η Προστασία του εξοπλισμού από πάσης φύσεως ηλεκτρικές διαταραχές εξασφαλίζεται:

·         Με την χρήση ενός εγκεκριμένου τύπου on-line συστήματος σταθερής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο θα μπορεί να στηρίξει το μηχάνημα για λειτουργία διάρκειας τουλάχιστον τριών ωρών μετά την διακοπή του ρεύματος.

·         Με την τοποθέτηση αντιϋπερτασικών-αντικεραυνικών πιστοποιημένων συσκευών για προστασία σε όλες τις εισερχόμενες τηλεφωνικές γραμμές καθώς και σε εκείνες τις εσωτερικές τηλεφωνικές ή και δικτυακές γραμμές που οδεύουν έξω του κτιριακού χώρου ή διέρχονται πλησίον ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

·         Με την σύνδεση του μηχανήματος σε πιστοποιημένη γείωση

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τυπικές Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας
Ατμοσφαιρικά κριτήρια περιβάλλοντος ΟΡΙΑ λειτουργίας εντός Computer Room ΟΡΙΑ λειτουργίας εντός κλιματιζομένου χώρου γραφείων ΟΡΙΑ λειτουργίας εντός μη κλιματιζομένου χώρου γραφείων
Θερμοκρασία 16 έως 32 βαθμοί C 16 έως 32 βαθμοί C 10.0 έως 40.6 βαθμοί C
Σχετική Υγρασία 20 έως 80 % 8 έως 80 % 8 έως 80 %
Μέγιστη θερμοκρασία “wet bulb” 23 βαθμοί C 23 βαθμοί C 27.0βαθμοί C

 

6. Η επαύξηση του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, είτε αυτή γίνει κατόπιν συμφωνίας της ενότητας Ε3 ή με άλλον τρόπο, μπορεί να εισαχθεί στη σύμβαση υποστήριξης με ανάλογη αύξηση του κόστους υποστήριξης. Η αύξηση του υποστηριζόμενου εξοπλισμού ισχύει με την υπογραφή παραρτήματος της παρούσας σύμβασης που απαραίτητα θα περιλαμβάνει περιγραφή με σαφήνεια των στοιχείων του είδους που θα υποστηρίζεται επί πλέον του προϋφισταμένου εξοπλισμού και το αντίστοιχο τίμημα που θα επαυξήσει την πάγια αμοιβή του υποστηρικτή που καταβάλει ο πελάτης.
Δ’. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1. Μόνο ο υποστηρικτής διατηρεί τους κωδικούς διαχείρισης των μηχανημάτων και εξαρτημάτων.

2. Οι κωδικοί διαχείρισης των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων παραδίδονται στον πελάτη αμέσως μετά την λήξη ή την καταγγελία της σύμβασης υποστήριξης.

3. Εάν ο πελάτης ζητήσει την παράδοση σε αυτόν των κωδικών, γίνεται αποστολή τους με συστημένη επιστολή και με την παραλαβή της παύει αμέσως η ισχύς της σύμβασης υποστήριξης.

Ε’. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εκτός από όλους τους λόγους καταγγελίας της παρούσας σύμβασης που περιγράφονται σε όλα τα σημεία του παρόντος και των παραρτημάτων του, η σύμβαση αυτή μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Τυχόν αναληφθείσες από τον υποστηρικτή εργασίες παύουν αμέσως να εκτελούνται και εξοφλούνται ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης όπως φαίνεται από την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου.

ΣΤ’. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση Υποστήριξης ισχύει και ο υποστηρικτής εκτελεί τις συμφωνημένες εργασίες μόνον εφόσον έχει αποδεδειγμένα προηγηθεί η πληρωμή κατόπιν έκδοσης τιμολογίου από τον υποστηρικτή προς τον πελάτη, σύμφωνα με την προϋπόθεση που περιγράφεται αναλυτικά στην ακόλουθη παράγραφο ΣΤ1:

1.       « Η πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος γίνεται πάντοτε προκαταβολικά και ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από την αρχή της περιόδου συντήρησης.»

2.       Ουδεμία απολύτως εργασία εκτελείται και η σύμβαση υποστήριξης θεωρείται αυτόματα αδρανής και μη ισχύουσα εάν δεν ισχύει η προϋπόθεση της παραγράφου ΣΤ1, ανεξαρτήτως κρισιμότητας.

3.       Ο υποστηρικτής με την γραπτή άδεια του πελάτη, μπορεί κατά την κρίση του να συνεχίσει να εκτελεί εργασίες υποστήριξης χωρίς την ύπαρξη σύμβασης υποστήριξης.

Ζ’. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Υποστήριξη του εξοπλισμού είναι ένα σύνολο εργασιών που περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους ενότητες εργασιών:

I.            ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΤΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

II.            ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

III.            ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΞΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

 

1.       Εργασία ενότητας Ε1. Είναι η εργασία που κάνει ο υποστηρικτής προκειμένου να διατηρήσει τον υποστηριζόμενο εξοπλισμό σε καλή λειτουργική κατάσταση και στο επίπεδο δυνατοτήτων που ο εξοπλισμός είχε κατά την ημέρα της εγκατάστασής του ή της επαυξήσεώς του κατά την παράγραφο Γ6. Η εργασία συντήρησης έχει δύο σκέλη:

1.1.    την εργασία προληπτικής συντήρησης και

1.2.    την εργασία επανορθωτικής συντήρησης.

Η εργασία προληπτικής συντήρησης 1.1 περιλαμβάνει:

1.       τακτικούς ελέγχους του εξοπλισμού μέσω απομακρυσμένων συνδέσεων και μέσω επιτόπιων ελέγχων.

2.       την αναβάθμιση του εξοπλισμού με patches που εκδίδονται από τον κατασκευαστή και την διενέργεια δοκιμών για την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού ή και όσων μερών του εξοπλισμού τρίτων του πελάτη είναι δυνατό να επηρεαστούν από την αναβάθμιση.

3.       την λήψη back-up ανά μήνα και μετά την επαύξηση του εξοπλισμού όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο Γ6

4.       Την εκκαθάριση περιττών αρχείων που δεν χρησιμοποιούνται

5.       Τον έλεγχο των συνθηκών περιβάλλοντος

6.       Τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού

Η εργασία επανορθωτικής συντήρησης 1.2 περιλαμβάνει:

·         εργασίες επαναφοράς του Software του εξοπλισμού στα επίπεδα της προηγούμενης καλής λειτουργικής κατάστασης σύμφωνα με την τελευταία λήψη back-up

·         εργασία αποκατάσταση βλάβης σε τμήμα του Hardware του εξοπλισμού οφειλόμενης σε κατασκευαστικό του ελάττωμα.

·         εργασία επαναφοράς εξοπλισμού στα επίπεδα της προηγούμενης καλής λειτουργικής κατάστασης σύμφωνα με την τελευταία λήψη back-up και

μετά την αποκατάσταση βλάβης σε τμήμα του Hardware του εξοπλισμού οφειλόμενης σε κατασκευαστικό του ελάττωμα.

Όπως είναι φανερό, κατά την εργασία συντήρησης προσφέρονται δωρεάν μόνο εκείνες οι εργασίες που αφορούν την προληπτική συντήρηση και εκείνες οι εργασίες που αφορούν αποκατάσταση βλάβης οφειλόμενης σε κατασκευαστικό ελάττωμα του εξοπλισμού ή μέρους αυτού.

Για κάθε μήνα προσφέρονται δωρεάν τρείς ώρες συντήρησης (προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης) οι οποίες δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα εάν δεν εκτελεστούν.

Μετά από την εκπνοή των δωρεάν ωρών ο πελάτης χρεώνεται με το ποσό των 50€ πλέον ανά ώρα εργασίας και άτομο. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης υποστήριξης, παύει η δωρεάν παροχή ωρών εργασίας και το κόστος ανά ώρα εργασίας και άτομο, διαμορφώνεται σε 75€ πλέον ΦΠΑ.

·         Το κόστος των ανταλλακτικών ή των μερών του λογισμικού που αποδεικνύονται ελαττωματικά εκ κατασκευής μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία της εγκατάστασής τους καλύπτεται από τον υποστηρικτή. Το κόστος των ανταλλακτικών ή των μερών του λογισμικού που θα απαιτηθούν σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή καλύπτεται από τον πελάτη. Εξαιρούνται οι εργασίες επαναφοράς του Software του εξοπλισμού στα επίπεδα της προηγούμενης καλής λειτουργικής κατάστασης σύμφωνα με την τελευταία λήψη back-up εφόσον η χρονική διάρκεια που θα απαιτηθεί γιαυτό, δεν υπερβαίνει το όριο των τριών ωρών δωρεάν εργασίας συνολικά με τις άλλες ώρες που έχουν δαπανηθεί εντός του μηνός.

Τα μέρη του Software που εκδίδει ο κατασκευαστής για αντιμετώπιση προβλημάτων του software (patches) εγκαθίστανται στον εξοπλισμό δωρεάν.

Το κόστος των ωρών εργασίας που θα απαιτηθούν για αποκατάσταση βλάβης μη οφειλόμενης σε κατασκευαστικό ελάττωμα βαρύνει τον πελάτη και είναι 50€ πλέον ΦΠΑ ανά ώρα εργασίας και άτομο.

Είναι δυνατό να προγραμματιστεί επίσκεψη τεχνικού με σκοπό την επί τόπου 8ωρη απασχόληση με κόστος ελαττωμένο κατά 25%.

2.       Εργασία ενότητας Ε2

Οι εργασίες της ενότητας Ε2 αφορούν την παροχή συμβουλών σε κάθε θέμα για το οποίο ο πελάτης επιθυμεί ενημέρωση, την σύνταξη μελετών, την κατασκευή αυτοματισμών και την κατασκευή προγραμμάτων. Οι εργασίες αυτές, ενδεικτικά, είναι:

·         μελέτη για τροποποίηση των παραμετροποιήσεων και των ρυθμίσεων του εξοπλισμού

·         μελέτη καταλληλότητας νέων εξαρτημάτων

·         μελέτη για χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών ή και συνδέσεων με άλλους παρόχους

·         αναζήτηση προβλημάτων ή βλαβών που εμφανίζονται στο σύστημα

·         αναγκαστικές συνεργασίες με παρόχους υπηρεσιών ή κατασκευαστές ή συντηρητές μηχανημάτων που με κάποιο τρόπο συνδέονται στον υποστηριζόμενο εξοπλισμό

·         απαντήσεις σε ερωτήματα του πελάτη σχετικά με την λειτουργία του συστήματος

·         μελέτη για να απαντηθούν ερωτήματα του πελάτη σχετιζόμενα με επέκταση δυναμικότητας του υποστηριζόμενου εξοπλισμού τόσο στο Hardware όσο και στο Software

·         ενημέρωση των πινάκων και των σχεδίων με τον εξοπλισμό όπως περιγράφεται στις παραγράφους Α1, Α2, Α3 και Α4

·         σύνταξη εγχειριδίων για την χρήση των εξαρτημάτων του εξοπλισμού

·         διενέργεια εκπαιδεύσεων στη χρήση του εξοπλισμού

·         κατασκευή προγραμμάτων για την αποδοτικότερη χρήση του εξοπλισμού

·         κατασκευή αυτοματισμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας

Όλες οι εργασίες της ενότητας Ε2 χρεώνονται με αμοιβή 50€ ανά ώρα και άτομο εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά .

3.       Εργασίες ενότητας Ε3

Οι εργασίες αυτές είναι η εκτέλεση έργων επέκτασης του εξοπλισμού, προγραμματισμού του ανάλογα με την επιθυμητή ροή της εργασίας , παραμετροποίησης και διαχείρισης του εξοπλισμού. Ενδεικτικά αυτές οι εργασίες είναι:

·         κατασκευή νέων παραμετροποιήσεων και ρυθμίσεων

·         εγκατάσταση νέων εξαρτημάτων

·         εγκατάσταση συσκευών

·         εγκατάσταση νέων τεχνολογιών ή συνδέσεων με άλλους παρόχους

·         αναζήτηση προβλημάτων ή βλαβών που εμφανίζονται στο σύστημα

·         αναγκαστικές συνεργασίες με παρόχους υπηρεσιών ή κατασκευαστές ή συντηρητές μηχανημάτων που με κάποιο τρόπο συνδέονται στον υποστηριζόμενο εξοπλισμό

·         απαντήσεις σε ερωτήματα του πελάτη σχετικά με την λειτουργία του συστήματος

·         ενημέρωση των πινάκων και των σχεδίων με τον εξοπλισμό όπως περιγράφεται στις παραγράφους Α1, Α2, Α3 και Α4

·         σύνταξη εγχειριδίων για την χρήση των εξαρτημάτων του εξοπλισμού

·         εγκατάσταση αναβαθμίσεων που εκδίδονται από τον κατασκευαστ

.          κάθε εργασία που δεν αποσκοπεί στη διατήρηση της κατάστασης του εξοπλισμού ως είχε αλλά, στην αλλαγή της κατάστασής του, σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη.

Όλες οι εργασίες της ενότητας Ε3 χρεώνονται με αμοιβή 50€ ανά ώρα και άτομο εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά .

Η’. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ

Ο Υποστηρικτής υποχρεούται:

1.       να απαντά στις γραπτές κλήσεις του πελάτη για βλάβη κατά τις εργάσιμες ώρες 9:00 μέχρι τις 17:00.

2.       να διατηρεί τεχνικό προσωπικό και συνεργάτες κατάλληλους για την υποστήριξη του πελάτη

3.       να ανταποκρίνεται εντός 4 ωρών εντός της ιδίας ημέρας εάν το αίτημα υποβλήθηκε πριν από την 12:00, άλλως την επομένη ημέρα, με επί τόπου ή απομακρυσμένη επίσκεψη στον υποστηριζόμενο εξοπλισμό για εξακρίβωση των αιτίων της βλάβης.

4.       να ενημερώνει καθημερινά τον πελάτη για την πρόοδο της έρευνας

5.       να υποβάλει έκθεση στον πελάτη αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η έρευνά του

6.       να υποβάλει πρόταση για την αποκατάσταση της βλάβης

7.       να ξεκινά την αποκατάσταση της βλάβης αμέσως μόλις λάβει την σχετική έγκριση από τον πελάτη

8.       να θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα έναντι των μη εχόντων σύμβαση υποστήριξης, την εξυπηρέτηση του πελάτη

9.       να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει εγκαίρως οποιοδήποτε επιβεβαιωμένο πρόβλημα λειτουργίας του υποστηριζόμενου Εξοπλισμού.

10.   Να μην αναλαμβάνει κανένα έργο χωρίς να έχει προηγουμένως την γραπτή έγκριση του πελάτη.

Θ’. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Εκτός των υποχρεώσεων του πελάτη οι οποίες απορρέουν από τα παραπάνω, ο Πελάτης υποχρεούται:

1.       να προσφέρει στον υποστηρικτή άμεση φυσική πρόσβαση στον υποστηριζόμενο εξοπλισμό και μέσω σύνδεσης με το διαδίκτυο.

2.       να ελέγχει καθημερινά τις σωστές συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού

3.       να φροντίζει για την έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεών του απέναντι στον υποστηρικτή

4.       να μην πραγματοποιεί αλλαγές στα συνδεδεμένα με τον υποστηριζόμενο εξοπλισμό εξαρτήματα τρίτων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του υποστηρικτή και έγκρισή του

5.       να απαντά στα πάσης φύσεως ερωτήματα και προτάσεις του υποστηρικτή

6.       να εγκρίνει την έναρξη των επισκευών

Ι’. ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ

Οι ευθύνες του υποστηρικτή περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο σε όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο Η΄ ως υποχρεώσεις του Υποστηρικτή και δεν επεκτείνονται σε τυχόν ζημίες που πιθανά θα προκύψουν στον πελάτη ή σε άλλον εξ αιτίας της παύσης της λειτουργίας του εξοπλισμού ή από την εκούσια ή ακούσια καθυστέρηση αποκατάστασης της βλάβης που πιθανά θα προκύψει σε αυτόν ή από την προβληματική λειτουργία του από οποιοδήποτε αίτιο ή και από την πλημμελή ή κακή χρήση του.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθέτησης των υποχρεώσεων του υποστηρικτή, επιστρέφεται στον πελάτη το τμήμα του προκαταβληθέντος τιμήματος για το τρέχον τρίμηνο όπως αναφέρεται στην παράγραφο ΣΤ 2 από την έναρξη της αθέτησης μέχρι το τέλος του τριμήνου και μετά από αυτό η σύμβαση ακυρώνεται αυτόματα.

Ο υποστηρικτής δεν έχει ευθύνη για βλάβες ή καταστροφή του εξοπλισμού από πυρκαγιά, πλημμύρα, βανδαλισμό, διάρρηξη, κεραυνό και άλλων γεγονότων και συνθηκών που δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από τον πελάτη.

 

Ο Υποστηρικτής ευθύνεται για την αποκατάσταση της θετικής ζημίας που τυχόν προκληθεί στον Πελάτη κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται αποκλειστικά σε δική του υπαιτιότητα και πάντως μέχρι του ποσού της αξίας αγοράς της συγκεκριμένης συσκευής του καλυπτόμενου Εξοπλισμού. Ο Υποστηρικτής σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για έμμεσες, αποθετικές ζημίες και διαφυγόντα κέρδη του Πελάτη ή τρίτων.

 

Εκτός από την περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου κάποιου προσώπου, δόλου ή βαριάς αμέλειας, η ευθύνη του Υποστηρικτή όσον αφορά κάθε συμβάν ή σειρά συνδεόμενων συμβάντων δεν θα υπερβαίνει το ποσό που ο πελάτης καταβάλει ανά τρίμηνο όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο ΣΤ2.

 

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ο υποστηρικτής αναλαμβάνει να επιδιορθώσει την βλάβη επί τόπου ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να παραλάβει τον εξοπλισμό προς επιδιόρθωση στο εργαστήριό του. Ο χρόνος επισκευής αρχίζει από την έγκριση της επισκευής από τον Πελάτη όπως ορίζεται στο άρθρο Η΄ παρ. 7 και άρθρο Θ΄ παρ. 6 και στο τέλος του παρόντος και εξαρτάται από την επάρκεια των ανταλλακτικών το πρόγραμμα εργασιών του υποστηρικτή και την σοβαρότητα της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση ο υποστηρικτής υποβάλλει ανάλογη προσφορά και ο πελάτης την εγκρίνει πριν από την έναρξη της επισκευής.

 

Κ’. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΗ

Εάν ο πελάτης επιθυμεί την αδιάκοπη λειτουργία του υποστηριζόμενου εξοπλισμού ακόμα και σε περίπτωση βλάβης της οποίας η επανόρθωση ενδέχεται να καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να προμηθευτεί εφεδρικό εξοπλισμό με τον οποίο θα αντικαταστήσει τον κύριο όταν αυτός αστοχήσει και, να τον διατηρήσει σε λειτουργία μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη του κυρίου εξοπλισμού.

Σημειώνεται ότι: Ο χρόνος επισκευής αρχίζει από την έγκριση της επισκευής από τον Πελάτη όπως ορίζεται στο άρθρο Η΄ παρ. 7 και άρθρο Θ΄ παρ. 6 και εξαρτάται από την επάρκεια των ανταλλακτικών, το πρόγραμμα εργασιών του υποστηρικτή και την σοβαρότητα της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση ο υποστηρικτής υποβάλλει ανάλογη προσφορά και ο πελάτης την εγκρίνει πριν από την έναρξη της επισκευής.

 

Ο πελάτης οφείλει να ερωτήσει τον υποστηρικτή και να λάβει από αυτόν κατάλογο εφεδρικών υλικών τα οποία θα προμηθευτεί και θα διατηρεί στην αποθήκη του και τα οποία ο υποστηρικτής θα χρησιμοποιήσει μελλοντικά για αντικατάσταση των κυρίων υλικών που πιθανώς θα παρουσιάσουν βλάβη.

 

Εκτός από την περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου κάποιου προσώπου, δόλου ή βαριάς αμέλειας, η ευθύνη του πελάτη όσον αφορά κάθε συμβάν ή σειρά συνδεόμενων συμβάντων δεν θα υπερβαίνει το ποσό που ο πελάτης καταβάλει ανά τρίμηνο όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο ΣΤ2.

 

Λ’. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 

1.           Τα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της Σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί, ή πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών Αρχών με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του λόγω ανωτέρας βίας, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος εντός ευλόγου χρόνου από τη στιγμή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση και να λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και πληρέστερα στους όρους της Σύμβασης. Εάν ωστόσο μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την επέλευση του γεγονότος ανωτέρας βίας δεν αρθούν οι συνέπειές αυτής, κάθε μέρος θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και αζημίως.

 

2.           Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση εάν και στον βαθμό που θα αδυνατεί να εκτελέσει όλες ή μέρος των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα, για οποιαδήποτε αιτία βρίσκεται πέραν του εύλογου ελέγχου του, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται (χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προηγουμένων) πόλεμος, εχθροπραξίες, πραξικόπημα, καθυστέρηση κατά τη μεταφορά, οποιαδήποτε μορφή εργατικής διένεξης, πυρκαγιά, πλημμύρα, διακοπή / βλάβη παροχής ρεύματος, διακοπή λειτουργίας του παρόχου τηλεφωνικού δικτύου ή θεομηνία.
Μ’. ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1.       Με την υπογραφή της σύμβασης παρέχονται κάθε μήνα 2 ώρες απασχόλησης ενός τεχνικού για θέματα συντήρησης δηλαδή για εργασίες της ενότητας Ε1, ήτοι 24 ώρες ετησίως με συνολικό κόστος 300€. Οι ώρες αυτές δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα εάν δεν εκτελεστούν.

2.       Το κόστος εκάστης ώρας απασχόλησης ενός τεχνικού είναι 50€.

3.       Για προγραμματισμένη 8 ωρη απασχόληση τεχνικού παρέχεται έκπτωση 25% στο συνολικό τίμημα ήτοι: αντί 8Χ50€=400€ προσφέρεται έκπτωση 120€ και το τίμημα διαμορφώνεται σε 280€.

4.       Το κόστος της σύμβασης χωρίς την προσφορά της παραγράφου Μ1 είναι 3.900€ ετησίως ήτοι 975€ ανά τρίμηνο.

5.       Το συνολικό κόστος της σύμβασης με την προσφορά της παραγράφου Μ1 είναι 3.900€+300€=4.200€ ήτοι 1050 ανά τρίμηνο.

6.       Οι τηλεφωνικές συσκευές δεν συντηρούνται.

7.       Οι υπηρεσίες του υποστηρικτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από την 09:00 έως την 17:00.

8.       Οι εργασίες της ενότητας Ε2 δεν αμείβονται με την ώρα. Το ποσόν της αμοιβής συμφωνείται προκαταβολικά.

9.       Εάν για μία εργασία απαιτηθούν περισσότεροι του ενός τεχνικοί, αμφότερα τα άτομα υπολογίζονται ανεξάρτητα.

10.   Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί από τον υποστηρικτή να υποβάλει ένα κατ εκτίμηση πρόχειρο προϋπολογισμό που θα περιέχει εκτίμηση για τον απαιτούμενο χρόνο και τα άτομα που χρειάζονται ή κατευθείαν εκτίμηση για το ποσό που απαιτείται για να εκτελεσθεί μία αιτουμένη εργασία.

11.   Για να εκτελεσθεί μία εργασία απαιτείται να προηγηθεί γραπτή εντολή από τον πελάτη

12.   Για να εκτελεσθεί προληπτική συντήρηση δεν απαιτείται εντολή από τον πελάτη

13.   Οι προσφερόμενες ώρες συντήρησης χαμηλού κόστους που δεν έχουν εκτελεστεί κατά την παράγραφο Μ1, μπορεί ανάλογα με την κρίση του υποστηρικτή να μετατρέπονται σε εργασίες της ενότητας Ε3.

 

 

ΠΙΝΑΞ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ MODEL ΚΑΤΑΣΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗ MAC ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 SERVER PROLIANT DL120 HP Η/Υ      
2 2PRI BOARD SANGOMA SANGOMA ΚΑΡΤΑ PRI      
3 switch Catalyst Cisco 2960S-48LPS      
4 switch Catalyst Cisco 2960S-48LPS      
5 switch Catalyst Cisco 3560X 24      
6 iPBX Asterisk* Transcom Ελεύθερο λογισμικό      
7 IVR Transcom Ελεύθερο λογισμικό      
8 CALL LOGGER Transcom Ελεύθερο λογισμικό      
9 FAX SERVER Transcom Ελεύθερο λογισμικό      
10 VOICE MAIL Transcom Ελεύθερο λογισμικό